قیمت محصولات

ویلچر تاشو

HMK-W

aa11

قیمت: 12.800.000 تومان
قیمت (اقساطی): 14.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 4.400.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.600.000 تومان

بالابر پله‌رو – مدل ویلچربر

HMK-SLWD

j9

قیمت:
از 75.000.000 تومان
تا 100.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)

ویلچر ایستا – نیمه برقی

HMK-SWE

bb22

قیمت: 24.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 26.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 8.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 3.000.000 تومان

عمود بالابر

HMK-VL

h7

قیمت:
از 80.000.000 تومان
تا 90.000.000 تومان
(تا ارتفاع 4 متر)

صندلی بلندکننده از زمین

HMK-LC

ff66

قیمت: 17.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 18.700.000 تومان
با پیش پرداخت: 5.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 2.200.000 تومان

بالابر بیمار

SHM-PLH

N13

قیمت: 16.500.000 تومان
قیمت (اقساطی): 18.200.000 تومان
با پیش پرداخت: 8.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.700.000 تومان

صندلی بالابر سیار ویژه سرویس بهداشتی

SHM-PLC

O14

قیمت: 14.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 15.500.000 تومان
با پیش پرداخت: 7.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.417.000 تومان

صفحه بلندکننده دومنظوره

HMK-DLP

ee55

قیمت: 18.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 20.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 6.200.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 2.300.000 تومان

تخت ویلچرشو – تمام برقی

HMK-WCB

L11

قیمت: 55.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 60.500.000 تومان
با پیش پرداخت: 21.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 6.500.000 تومان
(دستگاه تمام اتوماتیک)

بالابر ایستا کننده

SHM-PLS

قیمت: 17.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 19.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 9.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.667.000 تومان

بالابر سیار ویژه افراد دارای معلولیت

HMK-PWL

dd44

قیمت: 30.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 33.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 9.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 4.000.000 تومان

بالابر مایل‌رو

HMK-IL

k10

قیمت: 100.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 110.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 32.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 13.000.000 تومان
(تا طول 20 متر با 5 ایستگاه توقف)

رمپ جمع شونده قابل حمل

HMK-PR20,PR70,PR100

cc333

قیمت: 11.500.000 (1‌ متر)
قیمت (اقساطی): 12.650.000 تومان
با پیش پرداخت: 3.650.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.500.000 تومان

بالابر پله‌رو – مدل نفربر

HMK-SLPD

i8

قیمت:
از 45.000.000 تومان
تا 60.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)