قیمت محصولات

ویلچر تاشو

HMK-W

aa11

قیمت: 8.500.000 تومان
قیمت (اقساطی): 9.350.000 تومان
با پیش پرداخت: 3.350.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.000.000 تومان

بالابر پله‌رو – مدل ویلچربر

HMK-SLWD

j9

قیمت: 65.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 71.500.000 تومان
با پیش پرداخت: 23.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 8.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)

ویلچر ایستا – نیمه برقی

HMK-SWE

bb22

قیمت: 22.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 24.200.000 تومان
با پیش پرداخت: 8.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 2.700.000 تومان

عمود بالابر

HMK-VL

h7

قیمت: 65.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 71.500.000 تومان
با پیش پرداخت: 23.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 8.000.000 تومان
(تا ارتفاع 4 متر)

صندلی بلندکننده از زمین

HMK-LC

ff66

قیمت: 12.500.000 تومان
قیمت (اقساطی): 13.750.000 تومان
با پیش پرداخت: 4.750.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.500.000 تومان

ذوب کننده سوزن سرنگ

HMK-NB

M12

قیمت: 5.200.000 تومان

صفحه بلندکننده دومنظوره

HMK-DLP

ee55

قیمت: 14.500.000 تومان
قیمت (اقساطی): 15.950.000 تومان
با پیش پرداخت: 6.950.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.500.000 تومان

تخت ویلچرشو – تمام برقی

HMK-WCB

L11

قیمت: 55.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 60.500.000 تومان
با پیش پرداخت: 21.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 6.500.000 تومان
(دستگاه تمام اتوماتیک)

بالابر سیار ویژه افراد دارای معلولیت

HMK-PWL

dd44

قیمت: 30.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 33.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 9.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 4.000.000 تومان

بالابر مایل‌رو

HMK-IL

k10

قیمت: 100.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 110.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 32.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 13.000.000 تومان
(تا طول 20 متر با 5 ایستگاه توقف)

رمپ جمع شونده قابل حمل

HMK-PR20,PR70,PR100

cc333

قیمت: 8.500.000 (1‌ متر)
قیمت (اقساطی): 9.350.000 تومان
با پیش پرداخت: 4.550.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 800.000 تومان

بالابر پله‌رو – مدل نفربر

HMK-SLPD

i8

قیمت: 40.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 44.000.000 تومان
با پیش پرداخت: 14.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 5.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)

بالابر بیمار

SHM-PLH

N13

قیمت: 14.000.000 تومان
قیمت (اقساطی): 15.400.000 تومان
با پیش پرداخت: 5.400.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 8
مبلغ هر قسط: 1.250.000 تومان