بالابر پله رو – مدل نفربر

تهران

پله رو همیار

قزوین

اسلامشهر

مشهد – پله گردشی

امامزاده صالح

صندلی بالابر سرویس بهداشتی

نحوه عملکرد دستگاه

صندلی بالابرسرویس بهداشتی

نحوه عملکرد دستگاه

رمپ جمع شونده قابل حمل

  نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) به همراه کشنده برقی

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

مناسب سازی پله های سالن اجلاس سران

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

ویلچر ایستا – نیمه برقی

  نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

موارد استفاده از ویلچر ایستا – نیمه برقی

بالابر پله رو – مدل ویلچربر

 نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

موارد استفاده از بالابر پله رو – مدل ویلچربر

همدان

مشهد – هتل قدس

تهران – دانشگاه علوم توانبخشی

ویلچر تاشو

نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

ویلچر تاشو