استخدام

مشخصات فردیوضعیت تاهل


وضعیت نظام وظیفه

سوابق شغلی

محل کارتاریخ شروعتاریخ خاتمهسمت

مهارت های فنی و نرم‌افزاری

عنوان مهارت فنی و نرم‌افزاریسطحمیزان تسلط


از میان این سه حالت کدام را انتخاب می‌کنید

این فرصت شغلی را به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم انتخاب می‌کنید

آیا قابلیت فعالیت در کل استان را دارید یا فقط در شهر محل سکونت

آپلود عکس